Zawiadomienie o zwołaniu WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia informuje o zwołaniu w dniu 23.02.2019 r o godzinie 15.00,
w siedzibie Stowarzyszenia WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW.
Obecność obowiązkowa.

Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Abstynenckiego Klubu Żeglarskiego
„PAPROCANY” w dniu 23.02.2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4.Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.

5.Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego Zarządu z działalności
Stowarzyszenia za rok 2018.

6.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
za rok 2018.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8.Podjęcie uchwały o udzieleniu Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9.Podjęcie uchwały o przekazanie nadwyżki finansowej za rok 2018 na fundusz
statutowy w roku 2019.

10.Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Wajda.

Komentowanie wyłączone.

Scroll Up